GENRELLE FORRETNINGSVILKÅR - ARBEIDSLEIE

Sammen med Oppdragsbekreftelsen gjelder disse Generell forretningsvilkår - Arbeidsleie når uWork leier ut medarbeidere til Innleier, om ikke annet uttrykkelig er avtalt mellom uWork og Innleier.

1. Presentasjon av uWork

uWork er en nyskapende og innovativ online bemannings- og rekrutteringstjeneste som gjør det enklere å rekruttere og bemanne helse- og omsorgssektoren. Selskapet skaper med sin nye løsning en plattform som gir kunder “on-demand” bemanning.

Ved behov for bemanning kan Innleier utlyse oppdraget på uWork sin plattform. Alle kandidater som utfyller Innleier sine kriterier vil bli varslet, kandidatene kan så melde interesse på oppdraget med ett tastetrykk. Innleier får så oversikt over alle aktuelle kandidater som har meldt interesse.

Innleier vil også kunne se en kort videosnutt av vikaren, kurs og ferdigheter, rating fra tidligere oppdrag, jobberfaring og utdanning. Innleier kan så velge én eller flere kandidater de fortrekker, som en kvalitetssikring bekrefter bemanningskonsulent endelig kandidat for å sikre at AML blir overholdt. Resultatet er at avdelingsleder frigjør mer tid til andre arbeidsoppgaver, og ikke minst være trygg på at de leier en kvalifisert vikar.

Alle uWork vikarer går igjennom en grundig rekrutteringsprosess. Rekrutteringsprosessen består av følgende hovedpunkter:

 • Registrering av CV
 • Kontroll av attester og vitnemål
 • Intervju - personlig samtale mellom bemanningskonsulenter og søker
 • Referansesjekk

uWork er alltid tilgjengelig for å bistå kunden ved bemanningsbehov.  uWork følger kunden tett og fungerer som en rådgivende sparringspartner. uWork's bemanningskonsulenter har lang erfaring fra helse- og sosialsektoren, og besitter den faglige kunnskapen og erfaringen som trengs for å finne en vikar tilpasset Innleiers behov.

2. Garantier

uWork forplikter seg til å stille til rådighet personell som oppfyller Innleiers kravspesifikasjoner. Dersom utleid medarbeider likevel ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav som er oppgitt ved bestilling, misligholder oppdrag ved ikke å møte frem eller av annen grunn ikke kan fullføre oppdraget, skal uWork så raskt som mulig stille nytt kvalifisert personell til rådighet. uWork har et kvalitetssikringssystem for å sikre at tjenestene tilfredsstiller Innleiers behov og krav til kvalitet. uWork har ikke noe ansvar dersom Innleier eller tredje person forhindrer den utleide arbeidstakeren i å utføre arbeidet.

uWork garantere at medarbeidere minst får lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med arbeidsmiljølovens likebehandlingsregler. Dersom feil blir avdekket vil uWork etter avklaring med Innleier etterbetale differansen så snart som mulig.

Se nedenfor i pkt. 13 om øvrig mulig mislighold av garantier mv..

3. Pris og betalingsbetingelser

uWork forplikter seg til å stille til rådighet personell som oppfyller Innleiers kravspesifikasjoner. Dersom utleid medarbeider likevel ikke oppfyller de kvalifikasjonskrav som er oppgitt ved bestilling, misligholder oppdrag ved ikke å møte frem eller av annen grunn ikke kan fullføre oppdraget, skal uWork så raskt som mulig stille nytt kvalifisert personell til rådighet. uWork har et kvalitetssikringssystem for å sikre at tjenestene tilfredsstiller Innleiers behov og krav til kvalitet. uWork har ikke noe ansvar dersom Innleier eller tredje person forhindrer den utleide arbeidstakeren i å utføre arbeidet.

3.1 Pris

uWork`s priser er basert på at uteide medarbeidere skal lønnes iht. likebehandlingsprinsippet og betinget av at Innleieren har gitt fullstendige og korrekte opplysninger om lønns- og arbeidsvilkår i egen virksomhet iht. lovens krav.

Formidling og utleie av arbeidskraft der arbeidstakeren skal utøve helsetjenester er unntatt fra MVA-loven. MVA faktureres ikke til kunde ved formidling og utleie av helsetjenester.

uWork's priser pr. effektive arbeidstime dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet forbundet med utleien, som den utleide medarbeiderens lønn, sosiale kostnader som feriepenger, yrkesskadeforsikring og eventuell sykelønn, arbeidsgivers andel av folketrygden, administrasjon, OTP og alminnelig fortjeneste.

uWorks medarbeidere lønnes og Innleier faktureres i samme utstrekning som Innleier selv betaler lønn til egne ansatte på helligdager- offentlige høytidsdager og andre felles fridager som ikke regnes som ferie.

Det betales kun for arbeidet tid, sykefravær eller annen ikke arbeidet tid tilkommer ikke.

Pris avtales for det enkelte oppdrag, med mindre en egen prisavtale er avtalt og vedlagt rammeavtalen (Bilag 1), I tillegg til avtalt timepris faktureres etter avtalt kalkyle særskilt for eventuell overtids-, skift og ulempetillegg, helligdagsgodtgjørelse, godtgjørelse på fridager og andre lønnsgoder som følger av likebehandlingsreglene.

Utleid medarbeider gis godtgjørelse for reiseutgifter etter samme regler som ansatte hos Innleier.

Utleid medarbeider gis godtgjørelse for reiseutgifter etter samme regler som ansatte hos Innleier.

Ved endringer i lov eller forskrift eller pålegg fra offentlig myndighet som medfører økte kostnader for uWork, kan uWork justere pris og/eller andre vilkår tilsvarende kostnadsøkningene for det enkelte oppdrag. Innleier kan kreve merkostnadene dokumentert. Justering skjer med virkning fra tidspunktet lov, forskrift, eller pålegg trer i kraft.

Ordinær prisregulering finner sted i januar hvert år.

3.2 Betaling

Fakturering skjer etterskuddsvis og normalt ved hver 11. dag i måneden basert på attesterte arbeidede timer og for fritid som utleier er forpliktet til å betale godtgjørelse for etter likebehandlingsreglene i arbeidsmiljøloven§14-12a

Betaling skal skje innen 10 dager etter mottatt faktura, om ikke annet er avtalt. Ved forsinket betaling betales forsinkelsesrente etter de til enhver tid gjeldende regler.

Fakturagebyr belastes etter de til enhver tid gjeldende regler, pt. kr 75 pr. faktura

3.3 Timelister

Timeregistrering for arbeid utført av uWorks utleide medarbeider registreres elektronisk og kan godkjennes ukentlig via uWorks web-timeløsning

Innleier skal kontrollere mottatte timelister før listene godkjennes og signeres. Godkjente timelister skal være uWork i hende innen den 10. etterfølgende måned. Timelister mottatt innen fristen anses som godkjente og endelige, og kan ikke enders med mindre Innleier kan godtgjøre at timelistene ikke er korrekte og/eller fullstendige. Unnlater Innleier å godkjenne timelistene innen fristen, midnatt 10. etterfølgende måned, anses de som godkjente, og anvises til fakturering og lønnsutbetaling til medarbeideren.

4. Prisregulering

4.1 Endring i lønns og arbeidsvilkår

Timeprisen i den avtale oppdragsperioden oppreguleres forholdsmessig tilsvarende endringer i lønns- og arbeidsvilkår for Innleiers egne ansatte og derved for den utleide medarbeideren i oppdragsperioden iht. likebehandlingsprinsippet.

4.2 Årlig regulering av pris

Priser oppreguleres årlig fra 1. juni i henhold til Statistisk Sentralbyrås (SSB) konsumprisindeks for varer og tjenester gruppert etter leveringssektor. Tabell merket: «Med arbeidslønn som dominerende prisfaktor» benyttes, hvis annet ikke er særskilt avtalt.

4.3 Årlig regulering av pris

Hvis Innleier ikke har gitt fullstendige og korrekte opplysninger, eller hvis Innleier ikke tidsnok informerer uWork om relevant endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår, kan uWork endre prisen med tilbakevirkende kraft og kreve etterbetaling.

4.4 Årlig regulering av pris

Dersom det etter at oppdraget er avtalt blir gjort endringer i lover og eller forskrifter, kan uWork også justere prisen eller andre vilkår i oppdraget for å få dekket nødvendige dokumenterte merkostnadene disse endringene medfører. Slik regulering skjer med virkning fra ikrafttredelsen av endringen i loven eller forskriften.

5. Bestilling, endring, mv.

5.1 Bestilling og utvelgelse av kandidat

Gjennom sin webplattformløsning vil uWork presentere én eller flere kandidater i henhold til bestillingen fra Innleier. Innleier er ansvarlig for å klargjøre sine krav til nødvendige faglige kvalifikasjoner og eventuelle personlige egenskaper før utvelgelse av kandidat iverksettes.

5.2 Endringer

Ethvert bekreftet og/eller påbegynt oppdrag er forpliktende for begge parter.

Innleier kan ikke avtale endringer i oppdraget direkte med uWork's medarbeidere uten etter skriftlig avtale med uWork.

Innleier kan ikke selv ansette eller på noen annen måte engasjere kandidater fra uWork som har vært presentert som aktuelle kandidater til et oppdrag, og som ikke har vært leid inn, før tidligst 6 måneder fra vedkommende ble presentert som kandidat.

Innleier må ha avsluttet opprinnelig bestilte oppdrag gjennom uWork før medarbeideren kan tiltre ansettelsesforhold i innleierens virksomhet ved mulig tilbud om dette.

Etter avsluttet oppdrag og en samlet innleieperiode på minimum 6 måneder kan innleieren vederlagsfritt ansette medarbeideren i egen virksomhet.

5.2 Forlengelse av oppdrag

Ønsker Innleier å forlenge oppdrag ut over avtalt periode, bør dette meddeles uWork så tidlig som mulig og senest to uker før oppdragets utløp. uWork skal da forsøke å forlenge avtalen med den aktuelle medarbeideren. Forlengelsen bekreftes ved ny ordrebekreftelse dersom medarbeideren aksepterer tilbudet.

6. Likebehandlingsreglene - Innleiers opplysningsplikt mv.

6.1 Lønns- og arbeidsvilkår

Innleier skal gi uWork de opplysningene som er nødvendige for at uWork skal kunne ivareta lovenes krav om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår etter Arbeidsmiljøloven § 14-12 a, og § 14-12 b, evt Statsansatteloven § 11.

Opplysningene skal omfatte de vilkår som ville ha kommet til anvendelse dersom den utleide medarbeideren hadde vært ansatt hos Innleier for å utføre samme arbeid, når det gjelder:

 • arbeidstidens lengde og plassering
 • overtidsarbeid
 • varighet og plassering av pauser og hvileperioder
 • nattarbeid
 • ferietid, feriepenger, fridager og godtgjøring på slike dager
 • lønn og utgiftsdekning

6.2 Tilgang til Innleiers felles goder og tjenester

Innleier skal gi uWork opplysninger om felles goder og tjenester som gjelder for Innleiers egne arbeidstakere, som for eksempel kantine, fellesrom for trening, garderober mv. Innleid medarbeider skal gis tilgang til felles goder og tjenester hos Innleier på samme vilkår som Innleiers egne ansatte.

Alle kostnader ved tilgang til felles goder og tjenester bæres av Innleier direkte i samme utstrekning som Innleier dekker dette for sine egne ansatte.

6.3 Endringer

Innleier skal under hele oppdragsperioden holde uWork løpende informert om forventede endringer i egne lønns- og arbeidsvilkår og felles goder og tjenester som er av betydning for likebehandling. Informasjon om eventuelle endringer skal gis tidligst mulig og senest før endringen trer i kraft for Innleiers egne ansatte.

6.4 Innsynsrett for medarbeider og Innleier

uWork vil etter krav fra den innleide medarbeideren gi innsyn i nødvendige opplysninger for at han/hun kan vurdere om egne lønns og arbeidsvilkår oppfyller kravet om likebehandling. Innsyn vil normalt omfatte opplysninger som Innleier har gitt uWork om egne lønns- og arbeidsvilkår. Innsyn skal skje under taushetsplikt.

uWork skal, når Innleier ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt med medarbeideren som leies ut til Innleier. Innleier skal, når egne tillitsvalgte ber om det, dokumentere hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom den innleide medarbeideren og uWork. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling eller å oppfylle plikter etter likebehandlingsreglene. Innleier og tillitsvalgt hos Innleier har taushetsplikt om opplysningene. Opplysningene skal slettes så snart formålet med innsynet er oppfylt.

7. Solidaransvar

Innleier og uWork er solidarisk ansvarlig for utbetaling av riktig lønn, feriepenger og annen godtgjøring til utleid medarbeider etter arbeidsmiljølovens krav om likebehandling.

Er Innleier forpliktet til å oppfylle solidaransvaret kan Innleier søke regress hos uWork for alle kostnader i denne forbindelse, med mindre kravet skyldes uriktige eller ufullstendige opplysninger fra Innleier av betydning for likebehandling.

8. Ansvar for ledelse og oppfølging av arbeidstaker 

uWorks ansvar er å foreta en forsvarlig utvelgelse ved at formell kompetanse og referansesjekk er i samsvar med Innleiers forespørsel. uWork's ansvar begrenses således til de tilfeller hvor det kan dokumenteres uaktsomhet i utvelgelsesprosessen. Utleid medarbeider er underlagt Innleiers daglige ledelser og kontroll, herunder instruksjonsmyndighet, og skal arbeide integrert i Innleiers virksomhet. Innleier er ansvarlig for at forholdene er lagt til rette for at den utleide medarbeideren er underlagt får utført sitt arbeid. uWork er ikke ansvarlig for arbeidsresultatet. Innleier er selv ansvarlig for eventuelle mangler ved arbeidsutførelsen og skade eller tap den innleide medarbeideren måtte påføre Innleier eller tredjepart.

uWork's medarbeider skal følge følge Innleiers reglement og instrukser. uWork's medarbeider skal ikke uten uWork's skriftlige samtykke arbeide med eller ha ansvar for nøkler/nøkkelkort, penger og verdipapirer.

9. Arbeidstid og overtidsarbeid

Innleier skal sørge for at innleide medarbeideres arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Ved behov for overtidsarbeid skal samtykke innhentes uWorks kontaktperson før overtidsarbeidet starter.

10. Ansvar for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og offentligrettslige verneregler

Innleier er å anse som hovedbedrift med ansvar for samordning etter Aml. § 2 -2 og skal sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også for innleide medarbeidere etter Aml. § 2-2 (1) b).

Innleieren skal informere, lære opp og kontrollere innleide medarbeidere på samme måte som sine egne ansatte bl.a. om Innleierens HMS-regler, at medarbeideren er omfattet av Innleierens vernetjeneste og informasjon om hvem som er medarbeiderens lokale verneombud hos Innleieren.

uWorks konsulent og verneombud skal ved behov gis adgang til Innleiers virksomhet for kartlegging av arbeidsmiljøet og til å kontakte Innleierens vernetjeneste. Når samordningen av arbeidstidsordninger er nødvendig av sikkerhetsmessige grunner, er også dette Innleierens ansvar.

11. Taushetsplikt 

Informasjon partene utveksler skal ikke overføres til tredje part uten den andre parts skriftlige samtykke. Dette gjelder også etter oppdragets avslutning.

Innleier kan ikke benytte seg av uWork's dokumenter, priskalkyler, planer med mer ved innhenting av konkurrerende pristilbud etc.

uWorks's medarbeidere har taushetsplikt om bedriftshemmeligheter og for øvrig beskrivelser, oppskrifter, modeller, personlige opplysninger etc. som medarbeideren får kjennskap til under oppdraget. uWork's medarbeidere kan ikke bringe med seg skriftlige arbeidsmaterialer eller dokumenter ut av Innleiers lokale uten etter å ha innhentet særlig tillatelse til dette.

Innleier, uWork og de tillitsvalgte hos Innleieren har taushetsplikt om opplysninger de får om lønns- og arbeidsvilkår hos Innleieren og utleieren etter Aml. § 14-12 b (5), eventuelt Statsansatteloven § 11. Opplysningene kan bare benyttes til å sikre eller undersøke overholdelse av kravet om likebehandling.

12. Behandling av personopplysninger 

Hver av partene skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning om behandling av personvernlovgivning i forbindelse med sine aktiviteter under disse forretningsvilkårene og/eller i forbindelse med tjenestene.

Hver av partene har ansvar for å:

 • a) gi all nødvendig informasjon til personer, inkludert egne ansatte, innleide og representanter, i den grad deres personopplysninger må utleveres eller behandles av den annen part i forbindelse med tjenesten; og
 • b) sikre at det foreligger rettslig behandlingsgrunnlag etter gjeldende personvernlovgivning for deling av personopplysninger mellom partene.

Innleier er innforstått med at, når det er relevant for å kunne dra nytte av visse verdiøkende tjenester (for eksempel online tjenester og system for administrering), må gis samtykke til tilleggsbetingelser, bruksvilkår og/eller personvernerklæringer utstedt av uWork eller dets partnere/leverandører.

13. uWorks mislighold

13.1 Reklamasjon

Reklamasjon fra Innleier vedrørende dokumentert mislighold, skal omgående og skriftlig meddeles til uWork's representant. Mislighold kan ikke påberopes dersom slik reklamasjon foreligger.

13.2 Retting av mangler

Innleier og uWork kan kreve mangler ved utvelgelsen av medarbeider rettet ved å kreve erstattet den aktuelle medarbeideren dersom dette kan skje uten urimelig ulempe eller kostnad.

13.3 Erstatning

uWork's ansvar er å foreta en forsvarlig utvelgelse av medarbeider ved at nødvendig kompetanse er i samsvar med oppdragsgivers kravspesifikasjon. uWork's er begrenset til direkte økonomisk tap som følge av dokumentert uaktsomhet i utvelgelsesprosessen.

uWork er ikke ansvarlig for indirekte tap og konsekvenstap, herunder erstattes ikke driftstap, avsavnstap og erstatning overfor tredjepart.

Innleier er selv ansvarlig for eventuell skader, tap eller mangler ved arbeidsutførelse den innleide ved feil eller forsømmelser måtte påføre Innleier eller tredjepart ved utførelsen av arbeidet hos Innleier.

Skader forvoldt ved brann eller eksplosjon erstattes ikke. Tap av nøkler/adgangskort til Innleiers lokaler er Innleiers ansvar dersom annet ikke er avtalt.

uWork per oppdrag er begrenset til de forhold som dekkes av standard bransjeforsikringer, og under enhver omstendighet begrenset til et samlet beløp på NOK 1 000 000 per oppdrag.

13.4 Heving

Dersom uWork vesentlig misligholder sine forpliktelser etter de avtalte vilkår, og misligholdet ikke er rettet innen avtalte frister, kan Innleier heve det konkrete oppdraget.

13.5 Misligholdsbeføyelser ved flere oppdrag

Ved inngåelser av avtaler som består av flere oppdrag vil mislighold av et oppdrag bare gi rett til heving eller andre misligholdsbeføyelser mot oppdraget som er misligholdt. Partenes kontraktsforpliktelser for øvrige består uendret og misligholdsbeføyelser kan ikke gjøres gjeldene for øvrige oppdrag.

14. Innleiers mislighold

14.1 Mislighold informasjonsplikt

Innleier er objektivt ansvarlig for ethvert økonomisk tap som følge av mislighold av plikten til å gi uWork opplysninger som er nødvendig for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår under hele oppdragets varighet.

uWork kan heve det aktuelle oppdraget og/eller kreve erstatning for økonomiske tap, dersom Innleier ikke etterkommer krav om nødvendig dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår innen tre arbeidsdager etter at skriftlig forespørsler er mottatt.

14.1 Mislighold informasjonsplikt

Innleier er objektivt ansvarlig for ethvert økonomisk tap som følge av mislighold av plikten til å gi uWork opplysninger som er nødvendig for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår under hele oppdragets varighet.

uWork kan heve det aktuelle oppdraget og/eller kreve erstatning for økonomiske tap, dersom Innleier ikke etterkommer krav om nødvendig dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkår innen tre arbeidsdager etter at skriftlig forespørsler er mottatt.

14.2 Forsinket betaling

Ved forsinket betaling kan uWork holde tilbake sin ytelse til betaling finner sted. Ved vesentlig mislighold kan uWork heve det aktuelle oppdraget. Hvis Innleier ikke betaler innen syv dager etter mottatt skriftlig varsler, kan uWork heve det aktuelle oppdraget.

Ved betalingsmislighold svares morarente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling.

Dersom uWork hever avtalen (dvs. det aktuelle oppdraget) med grunnlag i betalingsmislighold, kan uWork kreve erstatning etter erstatningsrettslige regler og prinsipper.

14.3 Øvrige mangler

Ved øvrige mangler knyttet til oppdragsgivers virksomhet for eksempel brudd på HMS-regler, gjelder alminnelige misligholdsbeføyelser.

14.4 Øvrige mangler

uWork har tegnet lovpålagt yrkesskade og pensjonsforsikring for alle medarbeidere.

Innleier er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer for egen virksomhets drift, personell, utstyr og eiendom.

14.5 Force Majeure

Ved force majeure - herunder streik og lockout - bortfaller partenes forpliktelser så lenge force majeure situasjonen varer. Ved streik skal Innleier holde uWork løpende orientert om behovet for fortsatt innleie.

14.6 Tvister

Innleie etter disse vilkårene reguleres av norsk rett. Eventuell tvister skal søkes løst i minnelighet. Dersom forhandlinger ikke fører frem, kan partene bringe tvisten inn for Oslo Tingrett som vedtatt verneting.